Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/18-01/1.83

Broj: 2137-15-01-18-03

U Koprivnici, 10.12.2018. godine    

 

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za  specijalizaciju kako slijedi:                                                                                                                             

                                  

Specijalizacija iz pedijatrije:                                               Bodovi

                                                                                   

  1. Ana Generalić,dr.med.                                                  14,51                                       

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                                                          Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica