NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/18-01/1.33

URBROJ: 2137-15-01-18-01

U Koprivnici,11.04.2018.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2017. godinu, te Dopune plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2017.god., Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

 

  1. iz patologije i citologije (jedna specijalizacija)
  2. iz otorinolaringologije (jedna specijalizacija)
  3. iz kardiologije (jedna specijalizacija)
  4. iz hitne medicine (dvije specijalizacije)
  5. iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (jedna specijalizacija)

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalističko usavršavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

1.završen medicinski fakultet, stupanj stručnosti VII/1,

2.položen stručni ispit

3.odobrenje za samostalan rad

4.aktivno znanje jednog stranog jezika

 

Prijavi je potrebno priložiti:

1.zamolbu

2.životopis

3.domovnicu (preslika)

4.diplomu (preslika)

5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

6.odobrenje za samostalan rad (preslika)

7. preslik prijepisa položenih ispita na studiju

8.preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

9. preslik nagrada za vrijeme studija

10.preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

11.popis objavljenih radova i kopije radova

12.dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika (preslika)

13.preslik potvrde o radnom iskustvu

14.preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

15.preslik rezultata psihološkog testiranja ( za kirurške grane i preslik rezultata testiranja manualne sposobnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu)

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Općoj bolnici »Dr. Tomislav Bardek«, 48 000 Koprivnica, Željka Selingera 1., poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom »Natječaj za specijalizaciju« u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnim novinama „24 sata“.

O  terminima razgovora s Povjerenstvom, vremenu razgovora te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

Odluka o izboru specijalizanta objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prijave.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica.                                                                                

 

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                                          reanimatologije i intenzivnog liječenja