NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/19-01/1.14

URBROJ: 2137-15-01-19-01

U Koprivnici, 1.3.2019.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2018. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

 

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme bza specijalističko usavršavanje:

 

 1. iz abdominalne kirurgije (jedna  specijalizacije)
 2. iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (jedna specijalizacija)
 3. iz hitne medicine (jedna specijalizacija)
 4. iz internističke onkologije (jedna specijalizacije)
 5. iz kardiologije (jedna specijalizacija)
 6. iz hematologije (jedna specijalizacija)
 7. iz infektologije (jedna specijalizacija)
 8. iz neurologije ( jedna specijalizacija)
 9. iz oftalmologije i optometrije (jedna specijalizacija)
 10. iz opće kirurgije (jedna specijalizacija)
 11. iz ortopedije i traumatologije (jedna specijalizacija)
 12. iz otorinolaringologije (jedna specijalizacija)
 13. iz patologije i citologije (jedna specijalizacija)
 14. iz psihijatrije (jedna specijalizacije)
 15. iz pulmologije (jedna specijalizacija)
 16. iz urologije (jedna specijalizacija)

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalističko usavršavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti za točke natječaja od 1-16:

1.završen medicinski fakultet, stupanj stručnosti VII/1,

2.položen stručni ispit

3.odobrenje za samostalan rad

4.aktivno znanje jednog stranog jezika

 

Prijavi je potrebno priložiti:

5.zamolbu

6.životopis

7.domovnicu (preslika)

8.diplomu (preslika)

9.uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

10.odobrenje za samostalan rad (preslika)

11. preslik prijepisa položenih ispita na studiju

12.preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

13. preslik nagrada za vrijeme studija

14.preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

15.popis objavljenih radova i kopije radova

16.dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika (preslika)

17.preslik potvrde o radnom iskustvu

18.preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

19.preslik rezultata psihološkog testiranja ( za kirurške grane i preslik rezultata testiranja manualne sposobnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu)

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Općoj bolnici »Dr. Tomislav Bardek«, 48 000 Koprivnica, Željka Selingera 1., poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom »Natječaj za specijalizaciju« u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnim novinama „24 sata“.

 

O  terminima razgovora s Povjerenstvom, vremenu razgovora te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

 

Odluka o izboru specijalizanta objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prijave.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica.

                                                                                    

 

                                                         Ravnatelj:

                                       Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                               reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                 i uži specijalist intenzivne medicine