O D L U K A o odabiru za specijalizaciju iz abdominalne kirurgije

OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/18-01/1.74

Urbroj: 2137-15-01-18-06

U Koprivnici, 28.09. 2018. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 59.Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-ousrh, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16,131/17),   u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

I

Magdalena Sopta, dr.med., izabire se za specijalizaciju iz abdominalne kirurgije.

 

II

Ova Odluka  javno se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

III

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Upravnom  vijeću, u roku od 8 dana od dana objave na internetskoj stranici.

 

Obrazloženje:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica raspisala je javni natječaj za dvije   specijalizacije iz abdominalne kirurgije.

Natječaj je objavljen 19.8.2018. godine, u dnevnom tisku „24 sata“, na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

U otvorenom roku prijavu je podnijela Magdalena Sopta,dr.med.

Nakon pristupa kandidata na razgovor sa Povjerenstvom, Magdalena Sopta,dr.med. ostvarila  je  17,05 bodova.

Povjerenstvo  predlaže  Ravnatelju odabir Magdalene Sopta, dr.med.,  za specijalističko usavršavanje iz abdominalne kirurgije te je stoga donijeta ovakva Odluka.  

                               

                 Ravnatelj:

                  Mato Devčić,dr.med.specijalist  anesteziologije,        

                  reanimatologije i intenzivnog liječenja