OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - ožujak, 2019.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 6.3.2019.g.

                                                

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

                                                             NATJEČAJ

 

 • Stručni provostupnik/ica sestrinstva na neodređeno vrijeme                            - 1 izvršitelj/ica

uz probni rad 2 mj.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit, osim za one koji su upisani 2013.g.
 • najmanje godinu dana radnog iskustva , osim za one koju su upisani 2013.g.
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma   (preslika)

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su upisani 2013.g.

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 • Medicinska sestra/tehničar  na  neodređeno  vrijeme                                  -  10  izvršitelja/ice

          uz probni rad od 1 mj.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje

      programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 • Referent/ica SSS na neodređeno vrijeme                                                                     - 1 izvršitelj/ica

           uz probni rad od 1 mjesec

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- Srednja škola ekonomskog smjera, upravnog ili općeg smjera

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   - svjedodžba završene srednje škole (preslika)                  

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o   evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjese

 • Referent/ica za medicinsku dokumentaciju-SSS na neodređeno vrijeme          - 1 izvršitelj/ica

          uz probni rad 1 mj.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završena srednja škola  upravnog ili općeg smjera

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)                  

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom

      radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 • Radnik/ica  u Odsjeku za pranje i održavanje rublja                                          -   2 izvršitelja/ice

          na  neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mj.                                                                                                                                                                

Kandidat treba  ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završena osmogodišnja škola

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžba završene osnovne škole   (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 • Radnik/ica  u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove                              - 1 izvršitelj/ica

          na  neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec                                                                                                                                                                    

Kandidat treba  ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završena osmogodišnja škola

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžba završene osnovne škole   (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

 •       evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

 • Kuhar/kuharica  u Odsjeku za dijetetiku i prehranu  na                                   - 1 izvršitelj/ica

          neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mj.                                                    

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena škola za kuhare/kuharice

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžba završene škole za kuhare/kuharice   (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 • Krojač/ica u Odsjeku za pranje i održavanje rublja  na                                                 - 1 izvršitelj/ica

           neodređeno vrijeme  uz probni rad od 1 mj.                                                    

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena škola za krojače/ice

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžba završene škole za krojače/ice   (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) - poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Poželjno je da kandidati  dostave elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj, provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja - testiranje

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

- razgovor s kandidatima (intervju).

O sadržaj i načinu provođenja postupka, mjestu i vremenu provođenja postupka, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”. Ukoliko se za neko od raspisanih radnih mjesta ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja tog radnog mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

                                                   Ravnatelj:

                     Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                          reanimatologije i intenzivnog liječenja

                   i supspecijalist specijalist intenzivne medicine