OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - srpanj, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-

UR.BROJ:2137-15-26-

U Koprivnici, 12.07.2017.g.

                                                               

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 Prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme   1 izvršitelj-ica

 

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 

     - završen stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

     - odobrenje za samostalan rad

     - uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma stručnog studija (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

  

Medicinska sestra/tehničar  na neodređeno  vrijeme  uz probni rad od 2 mjeseca                                                                                                                                                     1  izvršitelj/ica

                  

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-       završena srednja medicinska škola

-       položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

-       najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

-       odobrenje za samostalan rad

 

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje

      programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

  

Medicinska sestra/tehničar  na određeno  vrijeme                                               4  izvršitelj/ica

 

                 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-       završena srednja medicinska škola

-       položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

-       najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

-     odobrenje za samostalan rad

 

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje

      programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec 

 

Radnica u Odsjeku za pranje i održavanje rublja  na  određeno vrijeme                 1 izvršiteljica

                                                                                                                                       

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-       završena osmogodišnja škola

 

Ponudi treba priložiti:

 

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžba završene osnovne škole   (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Ako se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 35. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćeni tekst) da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 35. stavku 5. navedenog Zakona.

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Poželjno je da kandidati  dostave elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj, provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja - testiranje

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

- razgovor s kandidatima (intervju).

O sadržaj i načinu provođenja postupka, mjestu i vremenu provođenja postupka, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

 Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće  bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”. Ukoliko se za neko od  raspisanih radnih mjesta ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja tog radnog mjesta.

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

 

                                                                        Ravnatelj:

                                          Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                  reanimatologije i intenzivnog liječenja