OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - travanj, 2018.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-5

UR.BROJ:2137-15-26-18-1

U Koprivnici, 11.4.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 • Doktor medicine u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu,   1 izvršitelj/ica

 na određeno vrijeme          

 

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 • diplomski studij medicine
 • stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

   

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom   radnom stažu ne starijem od 1 mjesec.

 

 • Magistar/a psihologije/ diplomirani psiholog na neodređeno vrijeme     1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 3 mjeseca                       

 • Završen  diplomski sveučilišni studij psihologije

 

Ponudi treba priložiti:

 

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma   (preslika)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 • Magistar/a medicinske biokemije na neodređeno vrijeme           1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 3 mjeseca

 

Kandidat trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 • završen diplomski studij medicinske biokemije

 

  Ponudi treba priložiti:

 

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - dipomu (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

 • Referent/ica VŠS na neodređeno vrijeme                                        1 izvršitelj/ica

      uz probni rad od 2 mjeseca

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-završen stručni studij iz područja ekonomije,  stručni/a pristupnik/ica ekonomije ili upravni pravnik/stručna prvostupnica javne uprave-bacc. admin.publ.

 

Ponudi treba priložiti:

 

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  diploma (preslika)                  

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 • Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme   1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 2 mjeseca

 

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 • završen stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
 • odobrenje za samostalan rad 
 •  uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma stručnog studija (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom    radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

 • Stručni provostupnik/ica sestrinstva na neodređeno vrijeme    2 izvršitelja/ice

uz probni rad od 2 mjeseca

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 • završen stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

 

Ponudi treba priložiti:

 

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma   (preslika)

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 • Medicinska sestra/tehničar  na neodređeno  vrijeme                         4  izvršitelja/ice

uz probni rad od 1 mjesec  

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • odobrenje za samostalan rad

 

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje

      programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

 • Medicinska sestra/tehničar  na određeno  vrijeme                            1  izvršitelj/ica

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • odobrenje za samostalan rad

 

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje

      programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

 

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

 

Ako se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl.102. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. navedenog Zakona.

 

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

 

Poželjno je da kandidati  dostave elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj, provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja - testiranje

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

- razgovor s kandidatima (intervju).

O sadržaj i načinu provođenja postupka, mjestu i vremenu provođenja postupka, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”. Ukoliko se za neko od raspisanih radnih mjesta ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja tog radnog mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                      Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                                          reanimatologije i intenzivnog liječenja