OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - listopad, 2021.

DR. TOMISLAV BARDEK"
KOPRIVNICA
Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
KLASA: 112-01/21 -01/13
UR.BROJ:2137 -15-26-21-01
U Koprivnici, 08. 10.2021.g.
OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE
 
Na temelju dlanka 21. Statuta Opie bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje
 
NATJEČAJ