Revidirana lista za specijalizacije

KLASA: 131-02/23-01/18

URBROJ: 2137-84-01-23-15

U Koprivnici, 13.11.2023. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

Specijalizacija iz   kardiologije :                               Bodovi:

  1. Laura Dražić,dr.med.                                         16,33                                                 

 

Specijalizacija iz dermatologije i venerologije:

  1. Helena Feratović,dr.med.                                 14,40
  2. Karla Kovačić,dr.med.                                     12,10
  3. Anamarija Mesarić,dr.med.                              14,12
  4. Judita Perović,dr.med.                                        9,83
  5. Matija Stipaničev,dr.med.                                 11,45
  6. Gabrijela Tuba,dr.med.                                       9,33

 

Specijalizacija iz medicinske biokemije i

laboratorijske medicine:                  

  1. Sonja Homar,mag.med.biochem.                       10,69                                                      

 

Specijalizacija iz  kliničke farmacije

bolničko ljekarništvo:

  1. Robert Jerinić,mag.pharm.                              12,60                                     
  2. Katarina Rudec,mag.pharm.                             9,72

 

Napomena:

Prema pristiglom prigovoru Karle Kovačić,dr.med. lista je revidirana u pogledu njezinih bodova, dok su  bodovi ostalih kandidata ostali nepromijenjeni.

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                      Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica