HACCP – sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka

U rujnu 2008. godine započeta je implementacija HACCP sustava u Općoj Bolnici " Dr. Tomislav Bardek"

Uprava Opće bolnice prihvaća i uvodi principe Dobre proizvodne prakse, Dobre higijenske prakse i primjenu Standardnih operativnih postupaka kao preduvjetnih programa za uvođenje HACCP sustava .
Sklopljen je Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije o obavljanju stručnih usluga za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka, radi utvrđivanja odgovarajućih preventivnih i kontrolnih mjera koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane s obuhvatom svih faza proizvodnje i posluživanja hrane.

HACCP (engl. Hazard Analysis Critical Control Point) – sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka je preventivni sustav koji omogućuje identifikaciju odnosno prepoznavanje, ocjenu, mjere i nadzor nad eventualnim prisutnim faktorima rizika u hrani koji mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi.

Prema Zakonu o hrani (N.N. br. 46/07.) subjekt u poslovanju s hranom, osim na razini primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima HACCP sustava.

Proizvodnja i rukovanje hranom zahtjeva da sustav osigurava zdravstvenu ispravnost hrane na temeljima preduvjetnih programa, a uključuje:
- dobru higijensku praksu,
- dobru proizvođačku praksu i
- ispunjavanje higijenskih i grañevinsko-tehničkih zahtjeva.

IZGRADNJA HACCP SUSTAVA

Sustav HACCP-a zahtjeva temeljito proučavanje proizvodnog procesa i njegov utjecaj na sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane. Postavljanje kritičnih kontrolnih točaka u sustavu HACCP-a znači utvrditi stupanj proizvodnog procesa na kojem s kontrolnom radnjom potencijalnu opasnost spriječimo, odstranimo ili smanjimo na prihvatljivu razinu. Potrebno je uspostaviti postupke nadziranja i u tijeku procesa ispraviti nepravilnosti te dokumentirati sve postupke i zabilješke.

Temelj uspostavljanja HACCP sustava predstavlja sedam principa:

1. Obaviti analizu rizika, sastaviti dijagram tijeka, identificirati rizik i specificirati mjere kontrole
2. Odrediti kritične kontrolne točke
3. Utvrditi kritične granice, ciljne razine i razinu tolerancije
4. Uspostaviti sustav nadzora planiranim testiranjem i promatranjem
5. Utvrditi korektivne mjere ako jedna KKT nije pod kontrolom
6. Uspostaviti postupke verificiranja koji uključuju dopunske pokuse zajedno s izvješćem koje potvrñuje učinkovitost HACCP-a
7. Dokumentirati sve postupke i zabilješke koje se odnose na ova načela i njihovu primjenu

HACCP studija je pripremljena po slijedećim fazama :

1. Analiza postojećeg stanja prostora i opreme
2. Izrada prijedloga mjera za otklanjanje tehničkih, higijensko-sanitarnih i organizacijskih nedostataka
3. Formiranje HACCP tima i definiranje obaveza
4. Opis proizvoda
5. Izrada dijagrama tijeka
6. Identifikacija opasnosti
7. Identifikacija KKT
8. Odreñivanje kritičnih granica
9. Izrada potrebnih radnih uputa i standardnih postupaka
10. Izrada planova preventivnog održavanja opreme i uređaja, kalibracije mjernih uređaja, uzorkovanja i testiranja mikrobiološke čistoće, obuka djelatnika
11. Uspostavljanje postupaka dokumentacije i sljedivosti
12. Provjera funkcioniranja HACCP plana
13. Verifikacija
14. Revizija

Namjena HACCP studije je proizvesti zdravstveno ispravnu i sigurnu hranu, kroz čitav tehnološki proces od preuzimanja sirovina do konačnog proizvoda koji se poslužuje korisniku. Za doseg navedenog cilja su prepoznate potencijalne opasnosti u biološkom, kemijskom i fizikalnom smislu i odstranjenje ili smanjenje na prihvatljivu razinu.

Za vršenje unutarnjeg nadzora nad provođenjem propisanih mjera imenovan je HACCP tim.

Kuhinja Opće bolnice " Dr.Tomislav Bardek"

Hrana namijenjena pacijentima koja se poslužuje topla mora u toplom lancu kontinuirano imati temperaturu od minimalno 65°C te se može posluživati kroz vremensk i period od maksimalno 4 sata uključujući i vrijeme termičke obrade.

Kolica za zagrijavanje posuđa
Pokretna kolica sa vodenom kupelji
Unutrašnjost hladnjaka za mliječne proizvode
Zatvoreni sustav za preradu otpada iz kuhinje
Djelatnici kuhinje Opće bolnice " Dr. Tomislav Bardek"