PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek “, Koprivnica putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona 'informacija' je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • poštom na adresu: OB „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Željka Selingera 1, 48000 Koprivnica
  • elektroničkom poštom na adresu: uprava@obkoprivnica.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)
  • na broj fax-a: 048/ 622-864
  • osobnom predajom ispunjenog obrasca u "Urudžbeni" od OB „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u vremenu od 7 -15 h

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama, mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Kriteriji za utvrđivanje visine naknade

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:  Narodne novine (NN 25/ 13)

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  Narodne novine (NN 85/ 15)

 

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, NN 85/15)

OBRASCI

Obrazac – Zahtjev za pristup informaciji

Obrazac- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

IZVJEŠĆE

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2023.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2022

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2021.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2020.

GODIŠNJE IZVEŠĆE  2019.

GODIŠNJE IZVEŠĆE  2018.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI (.csv)