SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

KLASA:333-07/21-01/1.9
URBROJ:2137-15-01-21-01
U Koprivnici, 17.06.2021. godine

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave 

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljujemo da se Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica nalazi u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektom:

  • Nutricor d.o.o., Preradovićeva 10, 10000 Zagreb, OIB: 32013674802
  • Codel d.o.o., Banatska 40, 10040 Zagreb, OIB: 09136999197
  • Inteligentna Poslovna Rješenja, obrt za usluge, Zagrebačka ulica 5, 48260 Križevci, OIB: 792234400982
  • Consel, obrt za savjetovanje, administrativne usluge i poduku, Ulica Braće Radića 12, 48000 Koprivnica, OIB: 34373911988

S navedenim gospodarskim subjektom Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti ne smije biti podugovaratelja odabranom ponuditelju.