Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne Novine 76/93,29/97,47/99, 35/08 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18 i 125/19) i članka 13., 22. i 23. Statuta Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica i Odluke Klasa: 013-01/20-01/20 Urbroj: 2137-15-01-20-1 od 27.05.2020. godine Upravno vijeće Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Kandidat za ravnatelja/icu Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica (u daljnjem tekstu: Bolnice) mora udovoljavati sljedećim 

N A T J E Č A J ..