Natječaj za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

         OPĆA BOLNICA


''DR. TOMISLAV BARDEK''


          KOPRIVNICA


Klasa: 131-02/12-01/1.14


Broj: 2137-15-01-12- 1


U Koprivnici, 28.11.2012.


 


Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 154/08.), te usvojenog Plana specijalizacija za 2012 godinu, ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:


 


NATJEČAJ


Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme


za specijalističko usavršavanje:


   1. iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (tri  specijalizacije)

  2. iz nefrologije (jedna specijalizacija)

  3. iz pulmologije (jedna specijalizacija)

  4. iz infektologije (jedna specijalizacija)

  5. iz  hitne medicine (jedna specijalizacija)

 


Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. 


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Uvjeti:


1.      završen medicinski fakultet, stupanj stručnosti VII/1,


2.      položen stručni ispit


3.      odobrenje za samostalan rad


4.      aktivno znanje jednog stranog jezika


 


Prijavi je potrebno priložiti:


5.      životopis


6.      domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku)


7.      diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku)


8.      uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerenu presliku)


9.      odobrenje za samostalan rad (izvornik ili ovjerenu presliku)


10.  prijepis ocjena položenih ispita na studiju (preslika)


11.  potvrda o duljini studiranja (preslika)


12.  potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija (preslika)


13.  dokaz o nagradi za vrijeme studija (preslika)


14.  dokaz o završenom poslijediplomskom studiju, magisteriju znanosti ili doktoratu znanosti (preslika)


15.  podatak i opis stručnih radova i podatak o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima


16.  dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika (preslika)


17.  presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu (dokaz ili presliku dokumenta u kojem je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti)


18.  preslika rezultata psihološkog testiranja


 


Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Općoj bolnici »Dr. Tomislav Bardek«, 48 000 Koprivnica, Željka Selingera b.b., poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom »Natječaj za specijalizaciju« u roku od 15 dana od objave natječaja.


Nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Sa svim kandidatima obavit će se razgovor u roku od 30 dana do isteka roka za podnošenje ponuda po ovom natječaju. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prijave.


Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica u roku od 15 dana od obavljenog razgovora.


 


Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica


 


 


                                                                                                       Ravnatelj:


Petar Stapar, dr.med.specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja