Odluka o izboru specijalizanta

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/19-01/1.35

Urbroj: 2137-15-01-19-04

U Koprivnici,29.7. 2019. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 85.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18)  u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

I

Andrija Božo Škarić, dr.med., izabire se za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije.

 

II

Ova Odluka  javno se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

III

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Upravnom  vijeću, u roku od 8 dana od dana objave na internetskoj stranici.

 

Obrazloženje:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica raspisala je javni natječaj za jednu   specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije.

Natječaj je objavljen 7.7.2019. godine, u dnevnom tisku „24 sata“, na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

U otvorenom roku prijavu je podnio Andrija Božo Škarić,dr.med.

Nakon pristupa kandidata na razgovor sa Povjerenstvom  Andrija Božo Škarić, dr.med. ostvario je 15,53  bodova.

Povjerenstvo  predlaže  Ravnatelju odabir Andrije Bože Škarića, dr.med.,  za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije te je stoga donijeta ovakva Odluka.  

                               

                                                                                   Ravnatelj:

                                                      Mato Devčić,dr.med.specijalist  anesteziologije,        

                                                           reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine                                                                       

Dostaviti:

  1. Ravnatelj
  2. Andrija Božo Škarić, dr.med.
  3. Odsjek za  pravne i kadrovske poslove
  4. Ministarstvo zdravstva
  5. Oglasna ploča
  6. Sastav