ODLUKA o izboru specijalizanta Saše Strahije

 OPĆA BOLNICA


«DR. TOMISLAV BARDEK»


        K O P R I V N I C A


Klasa: 131-02/12-01/63


Broj: 2137-15- 01-12-4


U Koprivnici, 29. listopad 2012. godine


 


Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice «Dr. Tomislav Bardek», Koprivnica, u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Ravnatelj donosi sljedeću:


O D L U K U


o izboru specijalizanta


 


I


Saša Strahija, dr. med. izabire se za specijalizaciju iz hitne medicine.


 


II


Po konačnosti odluke sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu za provođenje specijalističkog usavršavanja i zatražiti od Ministarstva zdravlja izdavanje rješenja o specijalizaciji.


 


III


Ova Odluka  javno se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.


 


IV


Protiv ove odluke može se podnijeti prigovor Upravnom vijeću, u roku od 8 dana od dana objave na internetskoj stranici.


 


Obrazloženje:


Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica raspisala je javni natječaj za 2  specijalizacije iz hitne medicine. Natječaj je objavljen  30. rujna  2012. godine, u dnevnom tisku „24 sata“, na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja.  U otvorenom roku prijavu su podnijeli  Saša Strahija, dr.med. i Renata Roksa, dr.med.. Pristupnici su zadovoljili opće uvjete iz članka 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata. Na razgovor s povjerenstvom nije pristupila Renata Roksa, dr.med. .


Dana 25. 10. 2012. godine pristupio  je razgovoru s povjerenstvom  Saša Strahija, dr.med.


Sačinjena je bodovna lista te su pristupnici ostvarili slijedeće bodove:  Saša Strahija  23,83 boda  te Renata Roksa   7,51 bod.


Povjerenstvojepredložiloravnatelju  izbor Saše Strahije, dr.med., tejestogadonijetaovakvaodluka.


 


 


Ravnatelj:


                                                                          Petar Stapar, dr.med., specijalist anesteziologije,


                                                                                           reanimatologije i intenzivnog liječenja


Dostaviti:  1. Ravnatelj

  2. Saša Strahija

  3. Odsjek za pravne i kadrovske poslove 2x

  4. Oglasna ploča

  5. Sastav