ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Vlatka Međimorec, spec.admin.public.

e-mail: zastita.podataka@obkoprivnica.hr

 

OBAVIJEST KORISNICIMA

           U skladu sa odredbama Uredbe ( EU ) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ ( dalje: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN br. 42/18 ), obavještavamo Vas da je Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka, ovlaštena prikupljati i obrađivati osobne podatke temeljem:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
 • Zakona o obvezno zdravstvenom osiguranju,
 • Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
 • Zakona o liječništvu,
 • Zakona o ljekarništvu,
 • Zakona o sestrinstvu,
 • Zakona o primaljstvu,
 • Zakona o medicinsko – biokemijskoj djelatnosti,
 • Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti,
 • Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
 • Zakona o zaštiti prava pacijenata,
 • Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,
 • Zakona o radu
 • Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama
 • Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Općeg poreznog zakona i
 • drugih zakonskih i podzakonskih akata te
 • da podatke koriste stručne službe Bolnice u zakonom propisanu svrhu;

  Vaši osobni podaci obrađuju se sa svrhom pružanja zdravstvene zaštite, vođenja službenih evidencija sukladno propisima iz područja radnih odnosa, odnosno ostvarivanja prava i obveza u vezi s radnim odnosom, kao i u svrhu poštivanja ugovornih i pravnih obaveza Bolnice.

  Temeljem odredaba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima sljedeća prava:

  - osobno ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika zatražiti od voditelja obrade informacije o radnjama koje su poduzete postupajući prema zahtjevu za pristup podacima   ( pravo na transparentnost );

  - osobno ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika zatražiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ostale informacije sadržane u čl. 15. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ( pravo na pristup podacima );

  - od voditelja obrade, bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose ( pravo na ispravak );

  - od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ( pravo na zaborav );

  - od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ( pravo na ograničenje obrade );

  - od voditelja obrade zaprimiti osobne podatke koje mu je dao u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu radi prijenosa podataka drugom voditelju obrade ( pravo na prenosivost podataka );

  - uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane  ( pravo na prigovor);

  - usprotiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja bi za ispitanika proizvela pravne ili druge važne učinke ( pravo protivljenja odluci na temelju profila );

  - povući privolu u svakom trenutku ( pravo na povlačenje privole ).

  Svoja prava možete ostvariti podnošenjem zamolbe putem Obrasca koji možete preuzeti na slijedećem linku:

  Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika

  Nadležno tijelo za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka ( AZOP ), kojoj imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

   

  Propisi:

  Opća uredba o zaštiti podataka 

  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

  Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu